مقالات مدیریت

موضوع پژوهش :

در این پژوهش سه شاخص از شاخصهای سرمایه اجتماعی سازمانی شامل

اعتماد، اخلاقیات ، مشارکت، و همکاری بین سازمان دولتی و غیر دولتی

شهرستان اهواز مقایسه می شوند.

سرمایه اجتماعی یک دیوارۀ محکمی برای دموکراسی است( واین بیکر)

 

بیان مسأ له :
1- سرمایه اجتماعی سازمانی باعث انسجام کارکنان در یک سازمان می شود .
2- کاهش سرمایـه اجتماعی دارای هزینه هایی همچون
* افراد در سازمانهای با سرمایه اجتماعی کم، تعهد کمتری نسبت به سازمان دارند.
* سازمانهای با سرمایه اجتماعی کم موفقیت کمتری  در به انجام رساندن کارهای جمعی دارند.
* سازمانهای با سرمایه اجتماعی کم در انجام امور جمعی موفقیت کمتری دارند .

 

اهمیت مسأله :

* پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان کارهای غیراخلاقی ، غیرقانونی و غیرمسؤلانه در محیط های کاری توجه مدیران را به بحث اخلاق کار و مدیریت اخلاق معطوف کرده است .

* بدلیل متفاوت بودن مفاهیم و تئوریها مدیران اقدام به پی ریزی هویت مستقل ایدئولوژیکی منطبق بر ارزشهای دینی و ملی نمایند.

* توجه به عامل انسان به عنوان منبع بالقوه در سازمان همچنین عامل اعتماد و مشارکت در سازمان باید مد نظر قرار گیرد.

 

اهداف پژوهش :

* نقش مهمتر سرمایه اجتماعی نسبت به سرمایه های فیزیکی و انسانی به دلیل عدم اثربخشی سایر سرمایه ها در غیاب این سرمایه .

* در جامعه ای که سرمایه اجتماعی رو به نزول است افزایش میزان خودکشی افزایش فساد و و فحشاء افزایش اعتیاد ، افزایش جرایم اجتماعی ، افزایش مشکلات روانی ، پرخاشجویی ، تصادفات رانندگی ، و.... را به دنبال خواهد داشت.

به دلایل فوق سه شاخص ، اخلاقیات ، اعتماد  و میزان مشارکت افراد در تصمیم گیری در سازمان های دولتی و غیردولتی مقایسه می شود.

 

سرمایه اجتماعی :

* برای نخستین بار توسط خان قبل از 1916 در دانشگاه ویرجیتیای غربی مطرح شد.

* توسط گلن لوری وارد عرصه اقتصاد شد.

* در سال 1990 توسط جیمزکلمن با عنوان بنیادهای نظریه اجتماعی در انجمن جامعه شناسی آمریکا حیات دوباره گرفت.

* در سال 1995 توسط پوتنا م با عنوان اهمیت انجمن های جامعه مدنی وارد سیاست شد. «وسیله ای برای دسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستمهای مخنلف تعریف بانک جهانی و سازمان تعاون و همکاری و توسعه اقتصادی از سرمایه اجتماعی (OECD)

* ازبعد شبکه های اجتماعی همراه با سهمی که از قوانین و هنجارهایی که شامل آنها می شود و ارزشها و فهم و درک تسهیل همکاری در داخل و در میان گروه ها وجود دارد.

* مجموعه ای از هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی که موجب ارتقای تبادلات و سطح همکاری اعضای آن جامعه می شود و موجب پائین آمدن سطح هزینه تبادلات و ارتباطات می گردد.

  

ابعاد هفتگانه سرمایه اجتماعی از نظرگروه کندی دانشگاه هاروارد.

1- مشارکت سیاسی : میزان مشارکت افراد در رأی گیریها ، احزاب و تدوین برنامه ها .

2- مشارکت و رهبری مدنی : میزان مشارکت افراد در گروه ها ، باشگاهها و میزان فعالیت آنها در این گروهها .

3- پیوندهای اجتماعی غیررسمی : تعداد دوستان یک فرد ، میزان معاشرت خود با دوستان در محیط اداری .

4- بخشش ورحیه طلبی : کمک مالی به امور خیریه ، کمیته امداد ، شرکت در جلسه انجمن توسعه شهری .

5- مشارکت مذهبی : حضور فعالانه در مساجد ، تکایاها ، و اماکن مذهبی و زیارتی.

6- عدالت در مشارکت مدنی : میزان تساوی افراد ممختلف در مشارکتهای اجتماعی .

7- تنوع معاشرتها و دوستی ها : معاشرت فرد با طبقات مختلف اجتماعی ، نژادها و اقوام مختلف .

 

نقش مدیران در ایجاد و تقویت سرمایه های اجتماعی سازمانی

* پایبندی به اخلاقیات

* حمایت از توسعه پایدار

* احساس مسئولیت اجتماعی

* یگانگی در وحدت با جامعه

 

طرح تحقیق :
 سازمان دولتی
: مدیریت تدارکات امور کالا شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب سازمان غیر دولتی : کارخانجات پشتیبانی طرح و توسعه نیشکر صنایع جانبی (تولید لوله)

 

جامعه آماری
کلیه کارکنان شاغل در مدیریت تدارکات کالا شرکت مناطق نفت خیز جنوب بالغ بر 650 نفر کلیه کارکنان شرکت کارخانجات پشتیبانی طرح و توسعه نیشکر و صنایع جانبی (تولید لوله ) بالغ بر 260 نفر نمونه از هر کدام از جامعه آماری به روش تصادفی 80 نفر انتخاب شده اند.

 

فراوانی ، درصد ، و درصد تراکمی مربوط به سن آزمودنیها

     

درصد تراکمی

درصد

فراوانی

سن به سال

4/4

4/4

7

25- 22

10/6

3/6

10

29-26

30/6

20

32

33-30

43/1

12/5

20

37-34

58/1

15

24

41-38

68/8

10/6

17

45-42

68/8

12/5

20

49-46

81/3

15/6

25

53-50

96/9

3/1

5

58-54

100

100

160

کل

 

 

فراوانی ، درصد و درصد تراکمی مربوط به میزان تحصیلات

درصد تراکمی

درصد

فراوانی

رشته تحصیلی

6/55

6/55

89

دیپلم

65

4/9

15

فوق دیپلم

97/5

5/32

52

کارشناس

100

6/2

4

کارشناس ارشد

-------

100

160

کل

 

 

فراوانی ، درصد و درصد تراکمی مربوط به رشته تحصیلی

درصد تراکمی

درصد

فراوانی

رشته تحصیلی

50

50

80

بازرگانی

61/9

9/11

19

مالی

4/74

5/12

20

اداری

76/9

2/5

4

حقوق

86/3

4/9

15

مهندسی

94/4

8/1

13

عملیات

100

6/5

9

تعمیرات

-------

100

160

کل

 

 

ابزار سنجش :
پرسشنامه 27 سوالی در طیف لیکرت
ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 84/0 و به روش تنصیف برابر 67/0 است. ضریب اعتبار برای متغیر اعتماد 49/0 متغیر اخلاقیات 41/0 و برای متغیر مشارکت 27/0 در سطح معنی دار 0001/0 بوده است .


روشهای آماری به کار رفته :
الف ) آمار توصیفی شامل میانگین ، انحراف معیار ، فراوانی ، حداقل و حداکثر نمره

ب) آمار استنباطی : آزمون  تست ، ضریب همبستگی پیرسون و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ابزار  SPSS   در سطح معنی دار 05/0  است α استفاده شده است.

 

یافته های تحقیق :
الف ) یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق

میانگین ، انحراف معیار با حداقل و حداکثر نمره کسب شده مربوط به متغیرهای تحقیق برای کل نمونه

حداکثر نمره کسب شده

حداقل نمره کسب شده

انحراف معیار

میانگین

متغیرهای تحقیق

8

2

46/1

26/4

اعتماد

12

3

73/1

4/6

اخلاقیات

14

5

81/1

85/8

مشارکت

 

ب) یافته های مربوط به فرضیات تحقیق

 

فرضیه اول : بین میزان اعتماد در سازمان های دولتی و غیردولتی تفاوت وجود دارد.

 

نتایج   t تست مربوط به میزان اعتماد در سازمانهای دولتی و غیر دولتی

 

سطح معنی دار

tمقدار

درجه آزادی

انجراف معیار

میانگین

متغیر

غیر دولتی

دولتی

غیر دولتی

دولتی

01/0

46/2

158

5/1

38/1

95/3

52/4

میزان اعتماد

بدلبل

t = 2/46   و  p= 0/01

پس میزان اعتماد در سازمانهای دولتی از غیر دولتی بیشتر است . پس فرضیه اول تایید می شود

 

فرضیه دوم :

بین میزان مشارکت سازمانهای دولتی و غیر دولتی تفاوت وجود دارد.

نتایج  t  تست مربوط به میزان مشارکت در سازمانهای دولتی و غیر دولت

    

سطح معنی دار

tمقدار

درجه آزادی

انجراف معیار

میانگین

متغیر

غیر دولتی

دولتی

غیر دولتی

دولتی

61/0

51/0

158

97/1

68/1

5/8

64/8

میزان مشارکت

 

فرضیه سوم :
بین میزان اخلاقیات در سازمانهای دولتی و غیر دولتی تفاوت وجود دارد .
 تست مربوط به اخلاقیات در سازمان دولتی و غیر دولتی

 

سطح معنی دار

tمقدار

درجه آزادی

انجراف معیار

میانگین

متغیر

 

غیر دولتی

دولتی

غیر دولتی

دولتی

 

05/0

96/1

158

79/1

66/1

11/6

64/6

اخلاقیات

 

ب) یافته های جانبی
 نتایج تحلیل+ تست مربوط به برخی متغیرها در سازمانهای دولتی و غیر دولتی

 

سطح معنی دار

T مقدار

درجه آزادی

انحراف معیار

میانگین

متغیرها

غیر دولتی

دولتی

غیر دولتی

دولتی

003/0

001/3

158

02/1

79/0

3/2

73/2

متابعت کارکنان از هنجارهای محیط کار

0001/0

78/3

158

89/0

87/0

95/1

48/2

دلبستگی به شغل

005/0

82/2

158

69/0

83/0

65/1

2

خوشبینی نسبت به آینده کاری

 

نتایج ضرایب همبستگی ساده بین برخی متغیرها در کل نمونه

رضایت از همکاران

همکاری کارکنان با یکدیگر

خوش بینی نسبت به آینده کاری

متغیرها

r=- 0/17

p0>/03

r= - 0/16

P>  0/03

r=0/18

P> 0/02

سن

r=-0/16

p>  0/04

r= -0/01

P> 0/84

r= 0/11

P> 0/16

میزان تحصیلات

 

 تبیین فرضیه ها :

 

با توجه به تایید فرضیه اول: بین میزان اعتماد در سازمانهای دولتی و غیر دولتی تفاوت وجود دارد.  میتوان گفت : به دلیل ثبات شغلی بیشتر در سازمانهای دولتی که باعث ایجاد حس اعتماد نسبت به سازمان و همکاران خودمیشوند.

 

با توجه به فرضیه دوم : بین میزان پایبندی به اخلاقیات در سازمانهای دولتی و غیر دولتی تفاوت وجود دارد . رعایت اصول اخلاقی و پایبندی به اخلاقیات ریشه در فرهنگ سازمانی شرکت نفت دارد . لذا به تبع این فرهنگ سازمانی تعهد نیز بیشتر است که باعث رعایت هنجارها و اصول اخلاقی می شود .

 

با توجه به فرضیه سوم : بین مشارکت و همکاری در سازمانهای دولتی و غیر دولتی تفاوت وجود ندارد. این عدم تفاوت ریشه در نیم رخ فرهنگی کشور ایران دارد. نتایج حاصل رفتار تصمیم گیری مقتدرانه و ضعیف بودن روح مشارکت را نشان می دهد .

 

پیشنهادات :

·      مدیران به جای بسط فرهنگ نتیجه گرایی صرف به مسایل ارزشی و فرآیندهای درون سازمانی و انسانی توجه کنند.

·       آشنا کردن منابع انسانی با سرمایه اجتماعی و اجازه ورود آن به سازمان

·      تدوین منشور اخلاقی سازمان

·      ایجاد سیستم های انگیزاننده برای رفتارهای اخلاقی

 

 

تعجیل در ظهور فرج یو سف زهرا ، مهدی
فاطمه(ع)
و
سلامتی مقام عظمای ولایت
صلوات
والسلام علیکم وحمه الله و برکاته

 

نوشته شده توسط محسنی نسب در ساعت 23:58 | لینک  |